Spectrum Tubes AP1328, etc.
AP1342
Xenon Spectrum Tube