Thin Stem AP1718, etc.
AP1444
Beral Pipets, Thin Stem, 500/pkg