Thin Stem AP1718, etc.
AP1718
Beral Pipets, Thin Stem, 20/pkg