Gloves, Latex AP4427, etc.
AP4428
Latex Glove, Medium