Bottles, Boston Round Style, AP5334, etc.
AP5334
Bottle, Boston Round, 960-mL