Thiele-Dennis Melting Point Tube GP6090, etc.
AP6991
Melting Point Tube, Thiele, Economy Choice