Flinn Chemicals, etc.
P0118
Phenylhydrazine Hydrochloride, 10 g